احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 13 ( شنبه، 31 فروردين 1398 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 13
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار