احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 16 ( چهارشنبه، 4 ارديبهشت 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 16
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار