احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 21 ( چهارشنبه، 11 ارديبهشت 1398 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - وجوب خطبتین - جلسۀ 21
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار