احکام نماز جمعه - شرایط اقامل نماز جمعه - شرط جماعت - جلسۀ 1 ( شنبه، 18 خرداد 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - شرط جماعت - جلسۀ1
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار