احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط جماعت - جلسۀ 2 ( يکشنبه، 19 خرداد 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - شرط جماعت - جلسۀ 2
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار