احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 2 ( چهارشنبه، 29 خرداد 1398 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجدین شرایط وجوب - جلسۀ 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار