احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - واجد شرایط وجوب - جلسۀ 4 ( يکشنبه، 2 تير 1398 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار