احکام نماز جمعه - احکام مسافرت در روز جمعه ( دوشنبه، 3 تير 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - احکام مسافرت در روزجمعه
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار