احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 1 ( سه‌شنبه، 4 تير 1398 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط اقامۀ نماز جمعه - حکم اصغاء خطبتین - جلسۀ 1
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار