احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث ( چهارشنبه، 12 تير 1398 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار