احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث ( چهارشنبه، 12 تير 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار