وجوب عمومیت بعثت برای همۀ زمان‌ها - جلسۀ 2 ( يکشنبه، 9 تير 1398 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار