احکام نماز جمعه - حرمت بیع وقت نماز جمعه - جلسۀ 2 ( يکشنبه، 16 تير 1398 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - حرمت بیع وقت نماز جمعه - جلسۀ 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار