احکام نماز جمعه - دوران امر بین حرمت و غیر حرمت نماز جمعه ( دوشنبه، 17 تير 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - دوران امر بین حرمت و غیر حرمت نماز جمعه
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار