احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1 ( چهارشنبه، 19 تير 1398 )
    جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار