احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1 ( چهارشنبه، 19 تير 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار