احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 2 ( شنبه، 22 تير 1398 )
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 2
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار