مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2 ( چهارشنبه، 10 مهر 1398 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار