احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3 ( شنبه، 13 مهر 1398 )
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار