احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4 ( دوشنبه، 15 مهر 1398 )
    عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار