احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4 ( سه‌شنبه، 16 مهر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار