احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5 ( چهارشنبه، 17 مهر 1398 )
عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار