احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7 ( شنبه، 20 مهر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار