احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11 ( يکشنبه، 21 مهر 1398 )
عروة الوثقی - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار