احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13 ( دوشنبه، 22 مهر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار