احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14 ( سه‌شنبه، 23 مهر 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار