احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14 ( سه‌شنبه، 23 مهر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار