احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16 ( يکشنبه، 12 آبان 1398 )
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار