احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 ( دوشنبه، 13 آبان 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار