احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 ( دوشنبه، 13 آبان 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار