احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17 ( سه‌شنبه، 14 آبان 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار