احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17 ( سه‌شنبه، 14 آبان 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار