احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 17 و 18 و 19 ( شنبه، 18 آبان 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 17 و 18 و 19
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار