احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 17 و 18 و 19 ( شنبه، 18 آبان 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 17 و 18 و 19
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار