احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 20 ( يکشنبه، 19 آبان 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 20
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار