احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 20 ( يکشنبه، 19 آبان 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 20
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار