احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 21 و 22 ( شنبه، 25 آبان 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 21 و 22
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار