احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 21 و 22 ( شنبه، 25 آبان 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 21 و 22
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار