احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 22 و مسئلۀ 23 ( شنبه، 2 آذر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 22 و مسئلۀ 23
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار