مفهوم وصف - جلسۀ 2 ( شنبه، 2 آذر 1398 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار