احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 24 و 25 و 26 ( يکشنبه، 3 آذر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 24 و 25 و 26
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار