احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 27 ( دوشنبه، 4 آذر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 27
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار