احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 2 ( سه‌شنبه، 5 آذر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 2
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار