احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 4 ( شنبه، 9 آذر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 4
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار