احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 4 ( شنبه، 9 آذر 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 4
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار