احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 29 ( دوشنبه، 11 آذر 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 29
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار