احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 30 و 31 و 32 ( سه‌شنبه، 12 آذر 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 30 و 31 و 32
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار