احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 30 و 31 و 32 ( سه‌شنبه، 12 آذر 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 30 و 31 و 32
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار