احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 33 و 34 ( چهارشنبه، 13 آذر 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 33 و 34
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار