احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 8 و 9 ( دوشنبه، 2 دی 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 8 و 9
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار