احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 8 و 9 ( دوشنبه، 2 دی 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 8 و 9
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار