احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 12 و 13 و 14 ( شنبه، 7 دی 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 12 و 13 و 14
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار