احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 12 و 13 و 14 ( شنبه، 7 دی 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 12 و 13 و 14
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار