احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 18 و 19 و 20 ( سه‌شنبه، 10 دی 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 18 و 19 و 20
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار