جواز تخصیص به مفهوم مخالف ( دوشنبه، 9 دی 1398 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار