احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 23 و 24 و 25 ( دوشنبه، 16 دی 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاستئجار - احکام نماز الاستیجار - مسئلۀ 23 و 24 و 25
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار