جواز تخصیص کتاب به خبر ظنی - جلسۀ 2 ( دوشنبه، 16 دی 1398 )