مقدمه - جلسۀ 1 ( سه‌شنبه، 24 دی 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - مقدمه - جلسۀ 1
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار